Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000030
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0012
Đurđevac, 31.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu

na katastarskoj(im) čestici(ama) 3408 (gr.br. 7306, 3375, 7444/6), 3134/3 (gr.br. 3536/11), 3135/6 (gr.br. 3536/5), 3135/4 (gr.br. 3536/6), 3133/3 (gr.br. 3536/14), 3134/2 (gr.br. 3536/10), 3135/5 (gr.br. 3536/7), 3082 (gr.br. 3377), 3081/1 (gr.br. 3376/1), 3377/5 (gr.br. 7444/7), 3377/6 (gr.br. 7444/7) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, raskrižje Ulica grada Vukovara s Radničkom cestom i Kolodvorskom ulicom u Đurđevcu).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.