Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 3. skupine – izgradnja pješačke staze – faza 3

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000071
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0005
Koprivnica, 30.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Rasinja, HR-48312 Rasinja, Trg Sv. Florijana 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 3. skupine – izgradnja pješačke staze – faza 3
    na katastarskoj(im) čestici(ama) 3925/1, 3933/1, 3933/2, 3292/1, 283/4 i 3998/2 k.o. Rasinja (Rasinja, Dio Ulice J. H. Rasinjanina i Ulica Gornji kraj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.02.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Općina Rasinja, Trg sv. Florijana 2, Rasinja.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.