Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – izgradnja pješačke staze i rekonstrukcija kolnih prilaza na katastarskim česticama br. 4433/1, 4410/1, 1214/2, 4433/2 k.o. Peteranec i 2169/1 k.o. Drnje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000064
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0010
Koprivnica, 03.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Peteranec, HR-48316 Đelekovec, Matije Gupca 13, Peteranec

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – izgradnja pješačke staze i rekonstrukcija kolnih prilaza
na katastarskoj(im) čestici(ama) 4433/1, 4410/1, 1214/2, 4433/2 k.o. Peteranec (Peteranec, dio naselja Peteranec), 2169/1 k.o. Drnje (Drnje, Ulica Pemija).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Općina Peteranec, Ulica M. Gupca 13, Peteranec.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.