Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – pješačka staza i pješački most, 3. skupine, Koprivnički Bregi

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0005
Koprivnica, 05.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Koprivnički Bregi, HR-48324 Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – pješačka staza i pješački most, 3. skupine,
na 2059, 1959, 164/2, 163/2, 162/2, 161/2, 160/2, 159/2, 158/2, 157/2, 156/2, 155/2, 154/2, 153/2, 2061/2, 152/5, 152/6, 150/3, 149/2, 148/2, 2112 k.o. Koprivnički Bregi.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46, Koprivnica.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.