Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene – dogradnja farme muznih krava kapaciteta 55 UG i rekonstrukcija dijela građevine poljoprivredne namjene u pomoćno spremište poljoprivrednih proizvoda, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000074
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0006
Koprivnica, 16.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Viktorio Bogadi, 48331 Gola, Dravska 38

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukciju građevine poljoprivredne namjene – dogradnja farme muznih krava kapaciteta 55 UG i rekonstrukcija dijela građevine poljoprivredne namjene u pomoćno spremište poljoprivrednih proizvoda, 2. skupine
na postojećoj građevnoj čestici 181 k.o. Gola (Gola, Dravska 67).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.