Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija raskrižja Ulice Antuna Radića, Ulice Matije Gupca i Grkinske ulice u Đurđevcu

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000069
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0002
Đurđevac, 31.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC, HR-48350 Đurđevac,
Stjepana Radića 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija raskrižja Ulice Antuna Radića, Ulice Matije Gupca i Grkinske ulice u Đurđevcu

na katastarskim čestiama čkbr.: dio 3387/1, dio 3388/1, dio 3391 i dio 933 (gr.br.: dio 7340/2, dio 7342/2, dio 7343/1 i dio 7475/523/1) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Ulica Matije Gupca, Grkinska ulica, Ulica Antuna Radića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.