Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac – Kozarevac, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000039
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0011
Đurđevac, 25.10.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI , HR-48362 Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac – Kozarevac, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2712 k.o. Prugovac (Prugovac, nerazvrstana cesta) i k.č.br. 1557 k.o. Kozarevac (Kozarevac, nerazvrstana cesta).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2016. od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, soba 27, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh. v.r.