Javni poziv za uvid u spis predmeta – u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000061
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0005
Đurđevac, 12.01.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA NOVO VIRJE,  HR-48355 Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste, Trepčanska ulica u Novom Virju, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 7632 (gr.br. 10270/1), 7654 (gr.br. 10233), 5714 (gr.br. 10245) i 7660 (gr.br. 10197) k.o. Novo Virje (Novo Virje, Trepčanska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.01.2017 od 8:00-10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan , građ.teh. v.r.