Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta Dropkovec – Bogačevo Riječko, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 3682, 3689, 3716/3, 3704 k.o. Štrigovec (Dropkovec,Bogačevo Riječko)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000011
URBROJ: 2137/1-05/202-16-0005
Križevci, 18.04.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA GORNJA RIJEKA  HR-48268 Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na građevnoj čestici k.č.br. 3682, 3689, 3716/3, 3704 k.o. Štrigovec (Dropkovec,Bogačevo Rije

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta Dropkovec – Bogačevo Riječko, 3. skupine,

čko).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.04.2016. godine u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša  i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.