Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000034
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0006
Đurđevac, 15.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC, HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac
    na postojećoj građevnoj čestici čkbr. 1660, 1654/14, 1654/15 k.o. Mičetinac (Mičetinac, nerazvrstana prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac), te čkbr. 2497 i 139/243 k.o. Čepelovac (Čepelovac, nerazvrstana prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.