Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0005
Koprivnica, 26.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Alen Novak, HR-48000 Koprivnica, Drnje, Crkvena ulica 27
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine,
    na građevnoj čestici 764/7 k.o. Drnje Drnje, Crkvena ulica 27.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2018 u 12:30 sati, na lokaciji – Crkvena ulica 27, Drnje.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.