Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine, rekonstrukciju građevine pomoćne namjene (spremište), 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2201/2 (formira se od cijele k.č.br. 2201/2 upisane u ZK uložak 1701 k.o. Cirkvena i cijele k.č.br. 2201/1 upisane u ZK uložak 1707 k.o. Cirkvena) k.o. Cirkvena (Kenđelovec, Kenđelovec 118)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/29
URBROJ: 2137/1-05/205-17-5
Križevci, 12.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARINKO GRGIĆ, HR-48214 CIRKVENA, KOLODVORSKA ULICA 14

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine,
  • rekonstrukciju građevine pomoćne namjene (spremište), 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2201/2 (formira se od cijele k.č.br. 2201/2 upisane u ZK uložak 1701 k.o. Cirkvena i cijele k.č.br. 2201/1 upisane u ZK uložak 1707 k.o. Cirkvena)  k.o. Cirkvena (Kenđelovec, Kenđelovec 118).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2017. u 08:00 sati, na lokaciji: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Koprivničko-križevačka županija, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18 (1.kat, soba 10).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Kristijan Grgac, mag.ing.građ., v.r.