Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja za muzne krave i telad, 2. skupine i građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – laguna, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000048
URBROJ: 2137/1-05/10-18-0008
Koprivnica, 26.06.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
PG Ivica Ivančan, Novačka, Novačka 169
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja za muzne krave i telad, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – laguna, 2. skupine,

na građevnoj čestici broj 1559/1 k.o. Novačka, u Novačkoj, Novačka 169.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, II. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.