Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) građevine gospodarske namjene – proizvodno poslovne s uređenjem prometnih i zelenih površina, 2.b skupine – na građevnoj čestici 1047 k.o. Imbriovec (Imbriovec)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000088
URBROJ: 2137/1-05/10-19-0006
Koprivnica, 19.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MLINOPROM d.o.o., HR-10342 Dubrava, Brezje 5

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju (dogradnju) građevine gospodarske namjene – proizvodno poslovne s uređenjem prometnih i zelenih površina, 2.b skupine – pogon silosa žitarica (usipni koš, strojarnica s jamom, četiri silosa za žitarice, nadstrešnica)
    na građevnoj čestici 1047 k.o. Imbriovec (Imbriovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.10.2019 od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.