Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze u Hlebinama – dionica 6, na katastarskim česticama br. 1034/4, 1034/2, 940/5, 940/4, 940/16, 940/17, 1034/1, 1032/13 k.o. Hlebine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000014
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0005
Koprivnica, 26.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Hlebine, HR-48316 Đelekovec, Trg Ivana Generalića 1, Hlebine

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – pješačka staza sa rekonstrukcijom kolnih prilaza – faza 6

na katastarskoj(im) čestici(ama) 1034/4, 1034/2, 940/5, 940/4, 940/16, 940/17, 1034/1, 1032/13 k.o. Hlebine (Hlebine.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.