Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze u Hlebinama – dionica 1, na katastarskoj čestici br. 4057 k.o. Hlebine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000026
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0006
Koprivnica, 09.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Hlebine , HR-48323 Hlebine, Trg Ivana Generalića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza s rekonstrukcijom kolnih prilaza, 2. skupine,
    na katastarskim česticama 4057 k.o. Hlebine Hlebine, Ulica bana J. Jelačića.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.