Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine stambene namjene na katastarskoj čestici br. 1771 k.o. Koprivnički Ivanec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000043
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0010
Koprivnica, 30.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Dara Horvat, HR-48000 Koprivnica, Voćarska 3, Glogovac

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća
    na katastarskoj(im) čestici(ama) 1771 k.o. Koprivnički Ivanec (Koprivnički Ivanec, M. Gupca 51).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.10.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Ulica M. Gupca 51, Koprivnički Ivanec.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.