Javni poziv za uvid u spis predmeta – u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinski sklop građevina, uređaja i opreme i infrastrukture za proizvodnju električne energije iz BIOPLINA , kapacitet do 1MW

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/67
URBROJ: 2137/1-04/205-15-04
Križevci,  31. 08. 2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta –

BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC , trgovačko društvo za proizvodnju električne energije i bioplina. d.o.o., zastupana po   Franji Hoić , Sveti Petar Orehovec 135,
HR-48267 Sveti Petar Orehovec,
– d o s t a v l j a  s e

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene – proizvodne djelatnosti : građevinski sklop građevina, uređaja   i opreme i infrastrukture za proizvodnju električne energije iz  BIOPLINA , kapacitet do 1MW (1 megavat struje),
  • 3. skupine zahtjevnosti ,

na novoformiranoj građevinskoj parceli kčbr. 4044 i na 4045/1 (parcela za trafostanicu), k.o. Sv. Petar Orehovec , koje će nastati spajanjem iz postojećih kat. čestica br. 4044 i dijela 4045, k.o. Sveti Petar Orehovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09. 2015 od 8,00 – 10,0 sati, na lokaciji Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, 48260 Križevci , soba br. 2 (prostorije ovog Upravog odjela u Križevcima ).

III. Pozivu se mogu odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid su dužne donijeti dokaz da imaju svojstvo stranke , kao npr. vlasnički list, posjedovni, rješenje ili ugovor i sl. dokument koji stranci daje svojstvo stranke ).

IV. Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranke ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK:
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif.