Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (rekonstrukcija, dogradnja, gradnja novih građevina u sklopu gospodarskog kompleksa; industrijsko proizvodni – pilana i prerada drva sa pratećim sadržajima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/34
URBROJ: 2137/1-04/205-15-04
Križevci, 02. 06. 2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis
„MORE „ d.o.o. za trgovinu i proizvodnju ,10000 Zagreb, Zadarska 58 ,
–  dostavlja  se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine (rekonstrukcija, dogradnja, gradnja novih građevina u sklopu   gospodarskog kompleksa,: industrijsko proizvodni – pilana i prerada drva sa pratećim sadržajima,

započetog temeljem Potvrde glavnog projketa , na građevnoj čestici kat.broj 2788/2, k.o. Novi Glog , u naselju Kuštani, Sv. Ivan Žabno

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. 2015 od 08:30 – 10:00 sati na lokaciji Križevci , Upravni odjel za prostorno uređenje , gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode , Ulica I. Zakmardija Dijankovečkog br. 18, I. kat , soba broj 2.

Pozivu se mogu odazvati stranke osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid trebaju donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku . Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu.

Stranke su : investitor , vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče se predmetnom .

Stranke koje se odazovu pozivu za uvid nadležnoga upravnog tijela , dužne su dokazati da imaju svojstvo stranke .

STRUČNI SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif.