Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, skupina neodređena – Društveni dom Lepavina na novoformiranoj građevnoj čestici 1122/1 k.o. Botinovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000036
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0007
Koprivnica, 30.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Sokolovac, HR-48306 Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine javne i društvene namjene, skupina neodređena Društveni dom Lepavina
    na novoformiranoj građevnoj čestici 1122/1 k.o. Botinovac (Lepavina, Lepavina 19).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križeavčke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.