Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Križevci, Podsustav “Križevci-sjeveroistok”, cjelina 3, II faza

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/51
URBROJ: 2137/1-05/202-17-06
Križevci, 17.01.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci , HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Križevci, Podsustav “Križevci-sjeveroistok”, cjelina 3, II faza, u gradu Križevcima Ul. Mladine i naselja Malom Potočecu i Velikom Potočecu, 3. skupine,

na građevnim česticama u k.o. Križevci (Križevci Ul. Mladine, Veliki i Mali Potočec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2017 u 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.