Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Križevci, Podsustav “Križevci- istok” , cjelina 4, I faza

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/81
URBROJ: 2137/1-05/202-18-09
Križevci, 12.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci, HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Križevci, Podsustav “Križevci- istok” , cjelina 4, I faza, sekundarna mreža naselja Majurec, Lemeš Križevački i gospodarska zona “Gornji Čret”, na katastarskim česticama u k.o. Đurđic, k.o. Križevci, k.o. Majurec, u naravi javne prometne površine, 2. skupine,
    na katastarskim česticama:
    k.č.br. 900/1, 898, 891/1, 889, 30/2, 30/7, 30/9, 30/8, 30/6, 1028/3, 1028/7, 136/5, 136/6, 136/7, 136/2, 891/2, 892, k.o. Đurđic, Lemeš Križevački,
    k.č.br. 14594/3, 14132/2, 14131/2, 14134/1, 14134/2, 14134/4, 14119/1, 14120/2, 14120/3, 14650, 14651, 14643, 14642, 14593, k.o. Križevci, Križevci, gospodarska zona “Gornji Čret”,
    kčbr. 960/1, 58, 169, k.o. Majurec, Majurec cesta i Majurec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.11.2018 u 08-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.