Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – distributivni vodovod Belevine u Miholjancu, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000044
URBROJ: 2137/1-05/101-17-0006
Đurđevac, 04.10.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA VIRJE , HR-48326 Virje, Đure Sudete 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – distributivni vodovod Belevine u Miholjancu, 2. skupine,

na  k.č.br. 1696/46, 1643/2, 1643/1, 1642, 1641, 927/3, 918/2, 918/1, 917, 916/2, 916/1, 915, 914, 910, 908, 907, 906, 894/1, 886/1, 878/1, 620/7, 618, 616, 615, 614, 613, 604/2, 602/2, 594/2 k.o. Miholjanec Miholjanec, predio Belevine.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 27.

III.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.