Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – SVK privod za T-Mobile baznu postaju Molve

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000015
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0010
Đurđevac, 30.09.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatski Telekom d.d. , HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – SVK privod za T-Mobile baznu postaju Molve, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1308, 1483, 1713 k.o. Molve (Molve).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2016. godine od 8,00 do 10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, S. Radića 1, Đurđevac, soba br. 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch., v.r.