Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000029
URBROJ: 2137/1-05/202-16-0014
Križevci, 22.03.2016.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta  HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – kružni tok na raskrižju državnih cesta D22 i D28, rekonstrukcija postojećih prometnica  i pješačkih staza, gradnja novih pješačkih staza, izmještanje južnog autobusnog stajališta i skraćenje duljine postojećeg sjevernog, uređenje zelenih površina i oborinska odvodnja prometnica, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 37, 182, 179, 178/1, 96/2, 93/2, 58, 87/3 i 74/1 k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša,).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.04.2016 u 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3. Križevci,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.