Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa: gradnja ceste, nogostupa, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i sustava oborinske odvodnje i formiranje nove građevne čestice, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/65
URBROJ: 2137/1-05/202-17-04
Križevci, 20.10.2017.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Križevci, HR-48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa:  gradnja ceste, nogostupa, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i  sustava oborinske odvodnje i formiranje nove građevne čestice, 2. skupine,

na građevnoj čestici dio 1019/1, dio 1027/1, dio 1022/1, dio 1022/2, 1023/2, dio 2337/1, dio 1445/2 i dio 1422 k.o. Križevci, Križevci, Ulica Josipa Buturca.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2017 u 09:00-11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci. I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.