Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nerazvrstana cesta NC 2, 2. skupine, na građevnoj čestici 232 k.o. Novačka, Novačka

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081
URBROJ: 2137/1-05/10-18-0006
Koprivnica, 11.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Gola, Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nerazvrstana cesta NC 2, 2. skupine,
na građevnoj čestici 232 k.o. Novačka, Novačka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.