Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine – PJEŠAČKA STAZA U NASELJU ŽDALA

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000056
URBROJ: 2137/1-05/13-19-0009
Koprivnica, 30.10.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA GOLA, HR-48331 Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine – PJEŠAČKA STAZA U NASELJU ŽDALA (ULICA VLADIMIRA NAZORA, BRAĆE RADIĆA I M.P. MIŠKINE) –

na katastarskim česticama broj 5,285 i 484 k.o. Ždala (Ždala, Ulica Vladimira Nazora, Braće Radića i Mihovila Pavleka Miškine).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2019.godine od 8,00 sati do 12,00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44, I kat)

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj, bac.aedif.