Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – izgradnja javne rasvjete na djelovima državne ceste D2 na području Grada Đurđevca, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000049
URBROJ: 2137/1-05/107-17-0011
Đurđevac, 24.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC , HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – izgradnja javne rasvjete na djelovima državne ceste D2 na području Grada Đurđevca, 2. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 3379, 5/2, 6/2, 7/2, 3444, 3441, 3442, 3443, 3440, 3381/1, 3381/3, 3305/4, 3408, 1611/7 (gr.broj: 7204/2, 7214/1, 674/3, 674/4, 673/8, 673/7, 673/6, 7211/7, 7211/5, 7211/6, 7211/4, 7211/3, 7435/6, 3309/8, 7306, 824/13, k.o. Đurđevac) k.o. Đurđevac I, Đurđevac, dijelovi državne ceste D2.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.