Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnih kabelskih 10(20)/0,4 kV vodova između TS 10(20)/0,4 kV: “Kozarevac 2” – “Kozarevac 1”, “Kozarevac 1” – “Kozarevac 3” i “Kozarevac 1” – “Kozarevac 4”,

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000018
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0007
Đurđevac, 30.06.2016.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Koprivnica , HR-48000 Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnih kabelskih 10(20)/0,4 kV vodova između TS 10(20)/0,4 kV: “Kozarevac 2” – “Kozarevac 1”,  “Kozarevac 1” – “Kozarevac 3” i  “Kozarevac 1” – “Kozarevac 4”, ,

na katastarskim česticama k.č.br. 1533, 379/2, 380/1, 1532, 158/43,1539, 501, 1532, (1532/1), 526/2, 1596/38, 546/1, 546/2, 614, 615, 1562/1, 626, 1111, 1112/1, 1113, 1114, 1143, 1145/1, 639/3, 603/2, 603/3, 603/1 k.o. Kozarevac (Kozarevac, naselje Kozarevac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. 07.2016 u 8:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, u Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba broj 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan , građ.teh.