Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – Priključni KB 10(20)kV vod i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV BPE Orehovec, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000007
URBROJ: 2137/1-05/202-16-0005
Križevci, 18.03.2016.
 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.Zagreb, Elektra Bjelovar, P.Biškupa 5, Bjelovar

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – Priključni KB 10(20)kV vod i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV BPE Orehovec, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 4045/1, 4631 i 4072/5, k.o. Sveti Petar Orehovec (Sveti Petar Orehovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2016 u 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18/I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA:
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.