Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni kabelski KB 10(20)kV vodovi, rasplet kabelske niskonaponske KBNN mreže i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV Ratarna, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/34
URBROJ: 2137/1-05/202-17-05
Križevci, 05.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni kabelski KB 10(20)kV vodovi, rasplet kabelske niskonaponske KBNN mreže i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV Ratarna, 2. skupine,

na građevnim česticama k.č.br. 13829/1, 747, 13820, 731, 734, 741, 735/1, 736/1, 13819, 13818, 13817, 13816, 13647, 13644, 13646, 13597, 13527, 13526/3, 13526/4, 13526/5, 13526/1, 13523, 13503/13, 13506, 1348872, 13488/1, k.o. Križevci (Križevci, Ratarna).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2017. godine od 8,00-10,00 sati, na lokaciji – Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18/I, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.