Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabelski vod KB 10(20)kV i tipska stupna betonska transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Karansko Brdo, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/77
URBROJ: 2137/1-05/202-17-05
Križevci, 11.03.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabelski vod KB 10(20)kV i  tipska stupna betonska transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Karansko Brdo, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 13061, 14637, 13174, 13181, 13182, k.o. Križevci (Karansko Brdo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2017 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.