Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine -mreža niskog napona MRNN iz TS 10/0,4 kV Gornje Vine (1408) – NN izlaz Gornje Vine – produžetak Hruškovec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/98
URBROJ: 2137/1-05/202-19-06
Križevci, 31.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine -mreža niskog napona MRNN iz TS 10/0,4 kV Gornje Vine (1408) – NN izlaz Gornje Vine – produžetak Hruškovec

na katastarskim česticama kčbr. 1353, 1354, 1352, 1161, 1159/2, 1172/1, 1162, 1147/4, 1141, 1143, 1147/1, k.o. Bočkovec (Brdo Orehovačko, Gornji Hruškovec), kčbr. 820, 759, 765/2, 816, 777/2, 778, 795, k.o. Guščerovec (Guščerovec, Donji Hruškovec), kčbr. 2980, 2982, 14599, 14598, k.o. Križevci (Križevci, Gornje Vine).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prosstorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.