Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – gradnja podzemnog prespojnog voda KB 10(20) kV i nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Petra Zrinskog (2202) na mjestu postojeće s raspletom KBNN mreže

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/132
URBROJ: 2137/1-05/202-19-06
Križevci, 17.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – gradnja podzemnog prespojnog voda KB 10(20) kV i nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Petra Zrinskog (2202) na mjestu postojeće s raspletom KBNN mreže.

na katastarskim česticama kčbr. 1304/1, 2346/2, 1562, 1564/2 i 1564/1 k.o. Križevci (KRIŽEVCI, Ul. Petra Zrinskog, Ulica kralja Tomislava).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.