Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – izgradnja plinovoda i odorizacijske stanice “Podravske Sesvete”, 2. skupine i formiranje građevne čestice građevine – parcelacijom postojeće katastarske čestice k.č.br. 321 k.o. Podravske Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000020
URBROJ: 2137/1-05/108-17-0010
Đurđevac, 26.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE – PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – izgradnja plinovoda i odorizacijske stanice “Podravske Sesvete”, 2. skupine
  • formiranje građevne čestice građevine – parcelacijom postojeće katastarske čestice k.č.br. 321 k.o. Podravske Sesvete, u novoformiranu građevnu česticu k.č.br. 321/2 k.o. Podravske Sesvete,

na katastarskim česticama k.č.br. 321 (novoformirana k.č.br. 321/2), 337, 302, 262, 263, 250 k.o. Podravske Sesvete (Podravske Sesvete, Ulica Eugena Tomića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2017. godine od 8,00 do 10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch.