Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina, 2. skupine, Kalinovac Molvice i Batinske

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000063
URBROJ: 2137/1-05/101-18-0005
Đurđevac, 06.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE – PLIN d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 null
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina, 2. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 2827/2, 3151, 3157, 3186 i 3158/1 k.o. Kalinovac Molvice i Batinske.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.