Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – biciklističko pješačku stazu, 3. skupine na k.č.br.1554/6, 1554/9, 1556, 1557 k.o. Križevci (Križevci, uz Ulicu Franje Tuđmana) sa spojem na stazu izvedenu na k.č.br.2349/1 k.o. Križevci

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/62
URBROJ: 2137/1-05/207-17-7
Križevci, 16.03.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KRIŽEVCI , HR-48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – biciklističko pješačku stazu, 3. skupine na k.č.br.1554/6, 1554/9, 1556, 1557 k.o. Križevci (Križevci, uz Ulicu Franje Tuđmana) sa spojem na stazu izvedenu na k.č.br.2349/1 k.o. Križevci,

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.03.2017 u 09:30 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog Upravnog odjela u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.