Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/50
URBROJ: 2137/1-05/208-17-6
Križevci, 06.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARIJANA STRUČIĆ, HR-48214 SVETI IVAN ŽABNO, TREMA, OSUĐEVO 13

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – farma za tov junadi, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – pomoćna građevina u funkciji osnovne zgrade, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – otvoreni spremnik (gnojište), 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – mosna kolna vaga, 2. skupine,

na novoformiranoj katastarskoj čestici k.č.br. 1041 (formirana iz cijelih k.č.br. 1041, 1040 i dijela 1311/8 k.o. Trema (Osuđevo).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Ured Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18., prvi kat, soba 4.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Zdenko Stančić, bac.aedif.