Javni poziv za uvid u spis predmeta – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE “KRIŽEVCI”

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000027
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0005
Križevci, 29.04.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda –SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE “KRIŽEVCI” – Odvodnja oborinske vode u Potočkoj ulici, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 13597, 13498, 704/1, 704/7, 2383/10 k.o. Križevci (Križevci, Potočka ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.05.2015 od 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel, I.Z.Dijankovečkog 18/I kat, soba 3,Križevci.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA:
Vesna Telban, mag.ing.arch.,v.r.