Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000045
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0005
Đurđevac, 25.10.2016.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA FERDINANDOVAC , HR-48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), 3. skupine,

na katastarskoj čestici k.č.br. 3115 (grunt.br, čest 7476/109 k.o. Đurđevac) k.o. Lepa Greda (Ferdinandovac, odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2016 od 12:00 do 14:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, soba br. 5, Đurđevac, S. Radića 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch. v.r.