Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – nerazvrstana cesta oznake NC01 na području Općine Kalnik, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/54
URBROJ: 2137/1-05/207-16-5
Križevci, 13.10.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KALNIK , HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – nerazvrstana cesta oznake NC01 na području Općine Kalnik, 3. skupine,

na k.č.br.65/7, 1098/1 k.o. Kamešnica, k.č.br.3015, 3027/1, 3027/2, 3045 k.o. Potok Kalnički, k.č.br.2397/1, 2399 k.o. Kalnik.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog upravnog tijela u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.,v.r.