Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – hala za završnu obradu metalnih i drugih konstrukcija

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/48
URBROJ: 2137/1-05/208-16-5
Križevci, 08.08.2016.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ITS – RB društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju metalnih konstrukcija , HR-48260 Križevci, Nikole Tesle 38

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – hala za završnu obradu metalnih i drugih konstrukcija,

na katastarskim česticama k.č.br. 2105/1, 2086 k.o. Križevci (Križevci, Nikole Tesle 38).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Ured Križevci, soba 3. prvi kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Zdenko Stančić, bac.aedif.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.