Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „PANONIAPIG“ u Podravskim Sesvetama

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

KLASA:   UP/I-361-03/14-01/03
URBROJ: 2137/1-04/108-14-6
Đurđevac, 18. studenoga 2014. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Distribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Koprivnica,

Ul. Hrvatske državnosti 32

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:
  • zahvat u prostoru – izgradnja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „PANONIAPIG“ u Podravskim Sesvetama s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom

na građevnoj čestici kat.br. 3346/2, 3449, 857 i 806, k.o. Podravske Sesvete u Podravskim Sesvetama, Dravska ulica (predjelu Ištvanov dol).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. studenoga 2014. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, prizemlje, soba 5.
  2.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.

DOSTAVITI:

  1.  Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Internetska stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt.