Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA -privod za baznu postaju T-mobile Križevci-KTC

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/104
URBROJ: 2137/1-05/202-16-06
Križevci, 16.11.2016.

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatski Telekom d.d. , HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA -privod  za baznu postaju T-mobile Križevci-KTC, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1916/1, 1929/16, 2049/1, 1859/21, 1475, 1849 k.o. Križevci (Križevci, Nikole Tesle i Marcela Kiepacha).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Ispostava Križevci,I.Z.Dijankovečkog 18/I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.