Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pješačka staza “Gornje Križevčine” sa odvodnjom oborinske vode

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000064
URBROJ: 2137/1-05/202-16-0005
Križevci, 18.10.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KRIŽEVCI, HR-48260 Križevci, I. Z.Dijankovečkog 12   i KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci , HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pješačka staza  “Gornje Križevčine”  sa odvodnjom oborinske vode, ukupne duljine 1.020,50 m, 3 uporabne cjeline, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 14620, k.o. Križevci (Križevci, Gornje Križevčine).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2016 u 08:00- 10:00 sati, na lokaciji – Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.