Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području općine Gola

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/07-16-0005
Koprivnica, 19.10.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA GOLA, Mihovila Pavleka Miškine 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području općine Gola,

na građevnim česticama k.č.br. 3346, 3313, 3345, 3318/1,3318/2, 3340 k.o. Gola (Gola).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2016 u 12:00 sati, u prostorijama  Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.