Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja istočne obilaznice grada Đurđevca

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000041
URBROJ: 2137/1-04/107-15-0005
Đurđevac, 30.12.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ĐURĐEVAC HR -48350 Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

–     građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja istočne obilaznice grada Đurđevca, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3305/4, 3297/2, 3301/2 i 3408, k.o. Đurđevac I (unutar granica građevinskog područja) i na katastarskim česticama k.č.br. 7484/3, 3274/4, 3285/1, 3281/6, 7431/5, 3089/1, 3085/2, 7298/1, 3073/56, 3073/55, 3073/54, 7340/1, k.o. Đurđevac II, (izvan granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.01.2016 od 08:00 do 10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT
Mirjana Leščan , građ.teh.