Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – trafostanica TS 10(20)/0,4 kV Gornje Vine i podzemni priključni 10(20) kV vod, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000044
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0005
Križevci, 24.11.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 Pogon Križevci
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – trafostanica TS 10(20)/0,4 kV Gornje Vine i podzemni priključni 10(20) kV vod, 3. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 5492, 14606, 5562, 5227, 5225, 5224, 5231, 5232/1, 5232/2, 5233/1, 5233/2, 5233/3, 5233/4, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5241, 5242, 14604, 3100, 3101/1, 3102, 3103, k.o. Križevci (Križevci, Gornje Vine).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.12.2015 u 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch. , v.r.