Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja 35 kV kabelskih vodova za 35 kV susretno postrojenje INA CPS MOLVE

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000032
URBROJ: 2137/1-04/107-15-0009
Đurđevac, 20.11.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., “Elektra” Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja 35 kV kabelskih vodova za 35 kV susretno postrojenje INA CPS MOLVE, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 9303/92, 9303/102, 9303/107, 10427/1, 10430, 9895/1, 9895/5, 9901, 9931/9, 10043/4, 10492, 10103/1 k.o. Virje (Virje, izvan granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.12.2015 od 08:00 do 10,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT
Mirjana Leščan , građ.teh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.